zamknij
obraz
Obrazy
 1. Zmiany w polityce prywatności
 2. Podmioty gromadzące dane osobowe
 3. Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności
 4. Gromadzenie danych osobowych
 5. Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami
 6. W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe użytkownika
 7. Przechowywanie danych
 8. Wybór/Rezygnacja
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia
 11. Odnośniki do serwisów zewnętrznych
 12. Widgety z mediów społecznościowych
 13. Jednokrotne logowanie
 14. E-maile programu poleceń
 15. Dzieci
 16. Skargi dot. prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1 września 2017 r.

Wszelkie działania spółki Shutterstock, Inc. działającej pod firmą Bigstock („Bigstock”) dotyczące danych osobowych podlegają niniejszym zasadom ochrony prywatności, które mogą być okresowo zmieniane. Zachęcamy odwiedzających i użytkowników naszej witryny www.bigstockphoto.com do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności. Informacje o aktualizacji danych osobowych oraz preferencji znajdują się w sekcji „Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności”.

Bigstock uczestniczy i posiada certyfikat zgodności z europejsko-amerykańskim programem Privacy Shield oraz szwajcarsko-amerykańskim programem Privacy Shield. Bigstock zobowiązuje się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymanych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii zapisom programu Privacy Shield podpisanego między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji o programach Privacy Shield dostępnych jest na stronie amerykańskiego Departamentu Handlu zawierającego listę uczestników programu Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/list]

Firma Bigstock jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych, zgodnie z programem Privacy Shield, a następnie przekazywanie ich firmie trzeciej, która działa w charakterze pośrednika w jej imieniu. Bigstock przestrzega wszystkich zasad programu Privacy Shield przy dalszym przekazywaniu danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dot. odpowiedzialności po przekazaniu.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z programem Privacy Shield, firma Bigstock podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach firma Bigstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Jeśli posiadasz nierozstrzygnięte kwestie prywatności i ochrony danych, które nie zostały omówione w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym partnerem do rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na witrynie Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], użytkownicy mogą mieć prawo do wystąpienia o wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

1. Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie dane osobowe („dane osobowe” są definiowane jako wszelkie dane, które identyfikują lub mogą zostać użyte do zidentyfikowania lub zlokalizowania osoby, do której się odnoszą, lub do skontaktowania się z taką osobą), które gromadzimy i przechowujemy, będą przedmiotem niniejszej polityki prywatności wraz z jej okresowymi zmianami. Bigstock zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w polityce prywatności według własnego uznania; po wprowadzeniu istotnych zmian do niniejszej polityki prywatności, ale przed ich wejściem w życie, Bigstock zamieści na stronie głównej witryny zawiadomienie o wprowadzeniu zmian. Jeśli w wyniku takich zmian użytkownik pragnie zmienić sposób, w jaki Bigstock może wykorzystywać jego dane osobowe, może tego dokonać, postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji zatytułowanej „Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności”.

Po umieszczeniu powiadomienia tego typu uznamy, że użytkownik został poinformowany i podlega wszelkich istotnym zmianom w polityce prywatności, z jednym wyjątkiem: Jeśli w momencie podawania swoich danych osobowych firmie Bigstock użytkownik ma możliwość (tak jak ma to miejsce obecnie) ograniczenia sposobów wykorzystania tych danych przez firmę Bigstock lub osoby trzecie w celu prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, firma Bigstock nie zmieni preferencji użytkownika w tym względzie bez jego wyraźnej zgody. Jeśli jednak firma Bigstock zostanie przejęta lub połączona z innym podmiotem, będzie ona mogła przekazać bez zgody użytkownika informacje o nim temu podmiotowi powiązanemu z tą częścią działalności Bigstock, któremu została sprzedana lub z którą została połączona, przy czym Bigstock umieści na swojej stronie internetowej powiadomienie o takiej sprzedaży aktywów, przejęciu lub połączeniu podmiotów.

2. Podmioty gromadzące dane osobowe

Dane osobowe na tej witrynie są gromadzone przez spółkę Shutterstock, Inc. działającą pod firmą Bigstock, Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA, numer telefonu 1-866-663-3954.

3. Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności

Na życzenie Bigstock dostarczy użytkownikowi informacji na temat tego, czy przechowujemy lub przetwarzamy jego dane osobowe w imieniu osoby trzeciej. Aby otrzymać te informacje, należy napisać do nas na adres:privacy@shutterstock.com.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, oraz zmiany preferencji dotyczących ich wykorzystania w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć łącze „Moje konto”; wyświetlona strona pozwala bezpośrednio przeglądać i zmieniać większość swoich danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa niektóre dane osobowe mogą być zmieniane wyłącznie przez kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Na wszelkie zapytania odpowiemy w rozsądnym czasie.

4. Gromadzenie danych osobowych

Odwiedzając stronę możesz podejmować wiele działań bez potrzeby podawania jakichkolwiek informacji osobistych.

Kiedy użytkownik zamawia produkty lub usługi jako abonent Bigstock, możemy gromadzić następujące dane osobowe użytkownika:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numery telefonu i faksu, adres zamieszkania i adres e-mail użytkownika
 • Informacje bilingowe, jak numer, data wygaśnięcia i rodzaj karty, a także adres rozliczeniowy Twojej karty kredytowej; oraz
 • Informacje demograficzne, jak tytuł zawodowy, opis stanowiska i nazwa oraz rodzaj firmy.

Jeśli użytkownik prześle do Bigstock jakieś treści w celu objęcia licencją, może być wymagane podanie następujących informacji:

 • Informacje kontaktowe, jak Twoje imię, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail.
 • Firma Bigstock przeprowadzi weryfikację tych danych, prosząc użytkownika o: a) przesłanie skanu dowodu osobistego (skan będzie przechowywany na naszych serwerach) lub b) podanie numeru karty kredytowej. Numer karty kredytowej użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie w celu weryfikacji jego imienia i adresu. Numer karty kredytowej nie będzie przechowywany.
 • Informacje o płatnościach i współpracowniku, włączając, ale nie ograniczając się do sposobu wypłaty, adresu e-mail do płatności, pożądanej nazwy wyświetlanej, poziomu umiejętności, kategorii zawartości itp.

W zależności od działalności, niektóre z informacji, o które prosimy, są oznaczone jako niezbędne, a inne jako dobrowolne. Jeżeli informacje obowiązkowe dla danej działalności nie zostaną podane, nie będzie możliwości jej prowadzenia.

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, podczas korzystania przez użytkownika z witryny, Bigstock lub osoby trzecie upoważnione przez Bigstock mogą również gromadzić określone dane techniczne i przesyłowe na temat komputera użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z witryny i oferowanych usług. Przykładem tego jest logowanie zmiennych środowiskowych, np. rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, prędkości procesora oraz adresu IP komputera użytkownika. Zmienne środowiskowe są przez nas wykorzystywane w celu ułatwienia i śledzenia sposobu korzystania z witryny i usług. Bigstock korzysta także ze zmiennych tego typu, aby mierzyć natężenie ruchu w witrynie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających naszą witrynę, okazjonalnie możemy porównać te informacje z danymi osobowymi użytkownika.

W celu redukowania ilości błędów w naszej bazie danych, uwierzytelniania naszych użytkowników i zapobiegania nadużyciom naszego systemu, od czasu do czasu możemy uzupełnić przesłane do nas informacje osobowe danymi z zewnętrznych źródeł. Możemy np. uzupełnić dane osobowe informacjami adresowymi dostarczonymi przez Urząd Pocztowy USA, aby prawidłowo zakwalifikować Twoje informacje i zapobiegać błędom w naszej bazie danych. Dopuszczalne jest także uzupełnianie informacji danymi demograficznymi i innymi (jak np. wiek lub zainteresowanie fotografią) przechowywanymi w bazach danych firm trzecich, aby upewnić się, że przesyłana przez nas komunikacja marketingowa będzie dla Ciebie interesująca.

Kiedy użytkownik pobiera nasze narzędzia i korzysta z naszych usług, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika. Nie żądamy ani nie uzyskujemy dostępu do danych opartych na lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika ani nie śledzimy jego lokalizacji podczas pobierania lub korzystania z naszej aplikacji mobilnej lub usług.

5. Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami

Bigstock współpracuje z jednym lub z większą liczbą operatorów kart kredytowych, aby pobierać od użytkownika opłaty za nasze towary i usługi. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą firmy te nie zatrzymują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości w żadnym innym celu.

Dane osobowe udostępniamy również określonym firmom, które wykonują usługi w naszym imieniu. W takim wypadku przekazujemy wyłącznie te dane, które są im niezbędne do wykonania tych usług. Wymagamy, aby każda firma, której możemy udostępniać dane osobowe, zabezpieczała je zgodnie z niniejszą polityką prywatności i ograniczała ich użycie do świadczenia usług Bigstock.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób informacji osobistych innym firmom w celach reklamowania ich własnych produktów lub usług.

6. W jaki sposób są wykorzystywane dane osobowe użytkownika

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w inny sposób niż podany w niniejszej polityce prywatności. Bigstock gromadzi dane użytkownika w celu zarejestrowania jego uczestnictwa w wybranych przez niego aktywnościach i udzieleniu mu pomocy. Bigstock lub jeden z naszych zaufanych partnerów może wykorzystać te dane do:

 • Przetwarzania transakcji finansowych.
 • Przesyłania potwierdzeń subskrypcji / odnowienia.
 • Rejestrowania Twoich praw, jeśli dotyczy, do wsparcia technicznego lub innych korzyści, które mogą być udostępniane zarejestrowanym użytkownikom.
 • Odpowiadania na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości.
 • Zarządzania Twoim kontem.
 • Przesyłania pożądanych informacji na temat produktów lub usług.
 • Informowania użytkownika o specjalnych ofertach i usługach Bigstock oraz wybranych osób trzecich.
 • Zarządzania promocjami i loteriami, w których bierzesz udział, a także informowania Cię o ich rezultatach.
 • Badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych czynności i/lub naruszenia warunków korzystania z usług.
 • Spełniania potrzeb rozwoju naszych badań i produktów/usług, a także rozwijania naszej witryny, usług i ofert; oraz
 • Indywidualizowania Twoich doświadczeń, w tym przesyłania usług i ofert dobranych specjalnie dla Ciebie.

Przechowujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem plików cookie, plików dziennika, przeźroczystych obrazów i/lub zewnętrznych źródeł, aby stworzyć podsumowanie Twoich preferencji. Wiążemy Twoje dane osobowe, i/lub historię użytkowania, z informacjami w podsumowaniu, aby oferować specjalnie dobrane promocje i oferty marketingowe, poprawiać zawartość strony i/lub określać Twoje preferencje.

W pewnych sytuacjach firma Bigstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach wymaganych przez prawo (np. na wezwanie sądu, zgodnie z nakazem, nakazem wydanym przez sąd lub dokumentem procesowym doręczonym Bigstock) oraz gdy w naszej opinii takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, uniknięcia procesu sądowego, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa i/lub odpowiedzi na wniosek rządu. Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić również, jeśli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

7. Przechowywanie danych

Informacje zostaną przez nas zachowane tak długo, jak konto jest aktywne lub jak jest to potrzebne do świadczenia usług. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje konto lub zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w celu świadczenia usług, powinien wysłać wiadomość na adres: support@bigstockphoto.com. Na wszelkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni. Zachowamy dane użytkownika i wykorzystamy je, jeśli będzie to konieczne, aby stosować się do obowiązku prawnego, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.

8. Wybór/Rezygnacja

Użytkownika może zrezygnować z otrzymywania powiadomień e-mail o aktualnych produktach Bigstock, biuletynów i/lub wiadomości e-mail od naszych partnerów, wysyłając wiadomość na adres: support@bigstockphoto.com. Możliwość zrezygnowania z odbierania komunikacji tego typu jest też dostępna w czasie procesu rejestracji. Bigstock nadal będzie kontaktować się z użytkownikiem w przypadku zmian w warunkach korzystania z usług. Dodatkowo, będziemy nadal wysyłać użytkownikowi komunikaty związane z usługami w tym m.in. e-mail rejestracyjny, wiadomości informujące o korzyściach, e-maile wysyłane automatycznie w odpowiedzi na czynności podejmowane przez użytkownika na stronie oraz powiadomienia związane z rachunkami. Zasadniczo nie ma możliwości zrezygnowania z otrzymywania tych wiadomości, ponieważ nie mają one charakteru promocyjnego. Jeśli użytkownik nie chce ich otrzymywać, ma możliwość dezaktywacji swojego konta.

9. Ochrona danych osobowych

Informacje osobiste zapewniane w celu umożliwienia korzystania z witryny są zabezpieczone na kilka sposobów.

 • Dostęp do Twojego profilu jest zapewniany po podaniu hasła oraz unikatowego ID klienta, wybranego przez Ciebie. Hasło to jest zaszyfrowane. Powinno się stosować silne, alfanumeryczne hasło, którego nie należy nikomu zdradzać.
 • Dane osobowe użytkownika są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp posiada wyłącznie wybrany personel Bigstock i wykonawcy, używając odpowiedniego hasła.
 • Dane osobowe użytkownika są szyfrowane przy każdym przesyłaniu do Bigstock.
 • Gdy wprowadzasz poufne informacje (jak numer karty kredytowej) do formularzy rejestracyjnych lub zamówieniowych, szyfrujemy je za pomocą technologii SSL.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji jak i po ich otrzymaniu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma przesyłu danych przez Internet lub metodą przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Podczas gdy używamy dopuszczalnych w handlu środków do ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania związane z zabezpieczeniami naszej strony można kierować adres privacy@shutterstock.com.

12. Widgety z mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa oferuje niektóre funkcje z serwisów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to”, oraz widgety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy. Te funkcje i aplikacje mogą zbierać adresy IP bądź informacje o stronach odwiedzanych w naszej witrynie oraz umieszczać na Twoim komputerze pliki cookie. Funkcje i widgety społecznościowe są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne lub działają bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcja z tymi funkcjami podlega zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez firmę, która je oferuje.

13. Jednokrotne logowanie

Do naszego serwisu można zalogować się za pomocą usług jednokrotnego logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te służą do uwierzytelniania tożsamości użytkownika, ale mogą też służyć do udostępniania określonych informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia formularza zapisu. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają umieszczanie informacji o Twoich działaniach na stronie profilu widocznej dla innych osób.

14. E-maile programu poleceń

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z opcji polecenia naszej witryny znajomemu, poprosimy o jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Następnie prześlemy znajomemu użytkownika automatyczną, jednorazową wiadomość z zaproszeniem do założenia konta w witrynie. Bigstock przechowuje te dane wyłącznie w celu przesłania tej jednej wiadomości e-mail i śledzenia skuteczności swojego programu poleceń.

Znajomy użytkownika może skontaktować się z support@bigstockphoto.com, aby poprosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych.

15. Dzieci

Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj na stronie żadnych danych i nie korzystaj z naszych usług. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat podało nam dane osobowe, skontaktuj się z support@bigstockphoto.com, aby usunąć dane i zamknąć konto.

16. Skargi dot. prywatności

Bigstock traktuje kwestie prywatności bardzo poważnie. Jeśli użytkownik uważa, że Bigstock nie traktuje jego danych osobowych zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności, może skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności pod adresem: Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. Prosimy podać w swoim liście jak najwięcej informacji na temat tego, w jaki sposób Bigstock nie przestrzegało polityki prywatności. Zgłoszenie użytkownika zostanie rozpatrzone niezwłocznie. Jeśli użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia swojej skargi lub nie jest zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia sprawy, może skontaktować się bez dodatkowych opłat z naszym partnerem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który pełni role pośrednika w sporach: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub korzystania ze strony, skontaktuj się ze specjalistą ds. prywatności pod adresem privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954