zamknij
obraz
Obrazy

Warunki usługi Członka

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST WARUNKIEM BEWZGLDNYM DLA KORZYSTANIA Z WITRYNY I OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG I PRODUKTÓW.

Firma Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock („Bigstock”) prowadzi witrynę www.Bigstock.com oraz witryny marek Bigstock i Bigstockphoto (np. bigstockphoto.com, bigstockphoto.de itp.) (zwane ogólnie „Witryną”). Zwykli użytkownicy Witryny mogą przeglądać pliki obrazów („Obraz(y)”) oraz licencjonować Obrazy (licencjobiorcy są nazywani „Członkami”). Użytkownicy, w tym Członkowie, mogą również zostać twórcami („Twórcy”). Twórcy mogą przesyłać obrazy na Witrynę w celu skorzystania z Bigstock jako agenta Twórcy ds. licencjonowania obrazów dla Członków, zgodnie z warunkami Umowy twórcy Bigstock.

Poprzez rejestrację w Bigstock Członkowie zgadzają się na przestrzeganie regulaminu oświadczenia dotyczącego prywatności Bigstock (włączonego przez niniejsze odniesienie) oraz następujących warunków i postanowień („Umowa”):

 1. Zgoda

  Członkowie muszą mieć ukończone 18 lat. Bigstock może zażądać przedstawienia odpowiedniego dowodu potwierdzającego ukończony wiek. Dokonując rejestracji potwierdzasz, że kraj Twojego pobytu jest tożsamy z adresem do rozliczeń.

 2. Gwarancje i obowiązki Członka

  1. Członek gwarantuje, że dostarczył firmie Bigstock dokładne, kompletne i aktualne informacje o sobie. W przypadku utworzenia przez Członka konta w Bigstock („Konto Bigstock”), zobowiązuje się on do poprawiania i aktualizowania swoich danych w celu zapewnienia ich dokładności i kompletności w dowolnej chwili. Podanie fałszywych informacji lub nieprzestrzeganie niniejszych warunków usługi może doprowadzić do odebrania przyznanych Członkowi licencji, a także do utraty Konta Bigstock oraz wszelkich innych usług i przywilejów zapewnianych przez Bigstock.
  2. Członkowie, którzy utworzyli Konto Bigstock, otrzymają hasło logowania. Każdy Członek jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego/jej Konta Bigstock. Członkowie zobowiązują się niezwłocznie powiadomić firmę Bigstock o każdym nieupoważnionym użyciu hasła lub konta Członka, oraz o dowolnym innym złamaniu zabezpieczeń, które może mieć wpływ na firmę Bigstock.
  3. Jeden Członek może stworzyć tylko jedno Konto Bigstock. Ograniczenie to może zostać zniesione przez firmę Bigstock, jeśli pojawi się pilny biznesowy lub organizacyjny powód do posiadania kilku kont. Prosimy o kontakt z działem wsparcia w tej sprawie.
  4. Po utworzeniu Konta Bigstock może być wymagany wybór nazwy Członka. Członkowie nie mogą wybierać ani używać nazwy użytkownika innej osoby lub nazwy, która narusza dowolny znak firmowy lub inne prawa własności zastrzeżone przez osobę trzecią, która jest lub może być nielegalna w użyciu, która może powodować zamieszanie w odniesieniu do tożsamości lub związku z innymi podmiotami, lub którą firma Bigstock uważa, według własnego uznania, za wulgarną lub w inny sposób obraźliwą. Firma Bigstock zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich wulgarnych, niestosownych lub obraźliwych nazw Członków, lub do zażądania ich usunięcia.
  5. Członkowie, których konta zostały zablokowane przez Bigstock, nie będą mieli dostępu do Witryny bez pisemnej zgody firmy Bigstock. Aktywny członek nie może świadomie pozwolić zablokowanym Członkom na korzystanie z aktywnego konta.
 3. Wygaśnięcie Kredytów na obrazy oraz Polityka zwrotów

  Zakupione Kredyty na obrazy nie podlegają zwrotowi.

  KREDYTY NA OBRAZY WYGASAJĄ PO ROKU OD DATY ZAKUPU.

 4. Warunki Subskrybenta. Zawarte w niniejszej sekcji warunki odnoszą się do posiadaczy Kont Bigstock, którzy aktywowali subskrypcję Bigstock („Subskrypcja”):
  1. Wybierając Subskrypcję wyrażasz zgodę na związanie się standardową umową dotyczącą wykorzystania treści przez firmę Bigstock, która jest włączona do niniejszego dokumentu i stanowi jego część.
  2. Bezpłatne okresy próbne. Twoja Subskrypcja Bigstock może się rozpocząć od bezpłatnego okresu próbnego („Bezpłatny okres próbny”). Jeśli Twoja Subskrypcja Bigstock rozpoczęła się od Bezpłatnego okresu próbnego, będzie on obowiązywał w okresie podanym przy rejestracji. Firma Bigstock nie ma obowiązku oferowania Bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny nie może być łączony z jakimikolwiek innymi ofertami. Musisz posiadać dostęp do Internetu oraz akceptowaną metodę płatności, jak wskazano w czasie rejestracji („Metoda płatności”), aby aktywować jakiekolwiek Subskrypcje (w tym Darmowy okres próbny). Użytkownik nie ma prawa do Bezpłatnego okresu próbnego, jeśli: (i) korzystał już z Bezpłatnego okresu próbnego; (ii) posiadał ciągu ostatnich 12 miesięcy subskrypcję Bigstock; lub (iii) jego Metoda płatności lub adres e-mail były już kiedyś powiązane z Subskrypcją Bigstock. Na koniec Twojego Bezpłatnego okresu próbnego firma Bigstock zacznie automatycznie pobierać opłatę za Subskrypcję z pomocą wybranej Metody płatności, chyba że konto zostanie wycofane przez upłynięciem Bezpłatnego okresu próbnego.
  3. Twoje konto. Aby zobaczyć szczegóły swojego członkostwa, w tym status swojej Subskrypcji, miesięczną cenę oraz datę wygaśnięcia Bezpłatnego okresu próbnego, przejdź do danych swojego konta, które są dostępne pod adresem http://www.bigstockphoto.com/account/. Twoja Metoda płatności może być autoryzowana przez około jeden okres oferowania usługi od momentu aktywowania Subskrypcji, łącznie z Bezpłatnym okresem próbnym. W niektórych przypadkach autoryzacja ta obniży dostępne saldo lub limit kredytowy, jednak firma Bigstock nie będzie pobierała żadnych opłat, jeśli Użytkownik anuluje Subskrypcję przed upłynięciem Bezpłatnego okresu próbnego. Nie otrzymasz powiadomienia od firmy Bigstock, gdy Bezpłatny okres próbny zakończy się lub gdy rozpocznie się płatność w ramach Subskrypcji. JEŚLI SUBSKRYPCJA ZOSTANIE ANULOWANA PRZED WYGAŚNIĘCIEM BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO, FIRMA BIGSTOCK NIE OBCIĄŻY WYBRANEJ METODY PŁATNOŚCI. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ANULOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM http://www.bigstockphoto.com/account/. Firma Bigstock będzie kontynuować okresowe obciążanie Metody płatności, w zależności od wybranego okresu Subskrypcji, aż do momentu jej anulowania. Możesz w każdej chwili anulować swoją Subskrypcję. PŁATNOŚCI ZA SUBSKRYPCJE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESY SUBSKRYPCJI.
  4. Firma Bigstock okresowo oferuje pewną liczbę planów subskrypcji, w tym planów promocyjnych, subskrypcji lub członkostwa o różnych ograniczeniach. Firma Bigstock zastrzega sobie prawo do modyfikowania, wycofywania oraz wprowadzania dowolnych zmian w oferowanych planach członkostwa.
  5. Liczba pobrań Obrazów dostępna dla Ciebie w Subskrypcji jest określana wyłącznie na podstawie zakupionej Subskrypcji. Dla celów niniejszej Umowy dzień jest zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin rozpoczynający się w chwili zakupu Subskrypcji przez użytkownika. Miesiąc definiuje się jako trzydzieści (30) kolejnych dni, rozpoczynając od daty włączenia Bezpłatnego okresu próbnego lub Subskrypcji.
  6. Poprzez rozpoczęcie Subskrypcji wyraźnie zgadzasz się, że Bigstock jest upoważniony do pobierania opłaty subskrypcyjnej z pomocą Metody płatności podanej podczas rejestracji. Zwróć uwagę, że opłaty i naliczenia mogą ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu. Zgodnie z niniejszymi Warunkami usługi, „fakturowanie” oznacza opłatę lub obciążenie, zależnie do przypadku, nakładane na Metodę płatności. Firma Bigstock nie ma obowiązku zwrotu żadnej opłaty subskrypcyjnej w żadnym wypadku. W przypadku jednak, gdy Bigstock uzna, według własnego uznania, że Użytkownikowi przysługuje prawo do refundacji całości lub części ceny Subskrypcji, odpowiednie środki zostaną przekazane Użytkownikowi wyłącznie na rachunek jego karty kredytowej pierwotnie użytej do dokonania płatności za Subskrypcję.
 5. Program partnerski

  Jeśli jest dostępny, Program partnerski Bigstock ma umożliwić zapisanym Członkom polecanie nowych członków firmie Bigstock. Program partnerski Bigstock nie może być wykorzystany przez jakiegokolwiek Członka jako metody przerwania zakupów. Niewłaściwe przedstawienia lub nieuczciwe użycie Programu partnerskiego Bigstock, inne niż opisane w niniejszym dokumencie, może spowodować utratę usług, prowizji lub innych przywilejów na koncie.

 6. Zwolnienie z odpowiedzialności

  Członkowie zobowiązują się wynagrodzić i chronić firmę Bigstock, jej oficerów, dyrektorów, pracowników, partnerów, współpracowników, wspólnych przedsięwzięć, agentów i przedstawicieli, przed wszelkimi roszczeniami opartymi na zarzutach, które mogą stanowić naruszenie którejkolwiek z gwarancji Członka. Odszkodowanie stosuje się do wszystkich zobowiązań, strat, szkód, wydatków (w tym kosztów obsługi poniesionych przez prawników) poniesionych przez firmę Bigstock w wyniku takiego naruszenia lub naruszeń. Bigstock zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w inny sposób podlegają powyższemu odszkodowaniu, bez uszczerbku dla obowiązków odszkodowawczych Członków.

 7. Kontrola operacji

  1. Bigstock, według własnego uznania, może usunąć wszelkie obrazy przesłane do Witryny, w tym naruszające prawa własności intelektualnej innych podmiotów.
  2. Bigstock zastrzega sobie prawo, ale nie ponosi odpowiedzialności, do ograniczenia zachowań, które Bigstock uzna za, według własnego uznania, szkodliwe dla Użytkowników, szkodliwe dla społeczności korzystających z usług Bigstock lub naruszające prawa firmy Bigstock lub osób trzecich.
 8. Oświadczenia

  1. Firma Bigstock w sposób wyraźny lub domniemany wyraźnie uchyla wszelkie gwarancje i warunki, w tym między innymi wszelkie domniemane gwarancje lub warunki handlowe, przydatność do określonego celu, niezastrzeżenie praw osób trzecich, jak również wynikające z postępowania lub wykorzystania handlu.
  2. Bigstock nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do porady prawnej ani informacji dotyczących prawidłowego korzystania z jakiegokolwiek Obrazu. Członkowie są odpowiedzialni za konsultowanie się z własnymi prawnikami w celu określenia przydatności Obrazu do określonych celów. Członek zgadza się zwalniać firmę Bigstock z wszelkich roszczeń związanych z wykorzystaniem Obrazów przez Członków.
  3. Bigstock, jego licencjodawcy i podwykonawcy nie gwarantują żadnych połączeń, zgodności z, przekazywania, przesyłania ani wykorzystania jakiegokolwiek połączenia sieciowego lub urządzeń dostarczonych (lub niedostarczonych) przez firmę Bigstock.
  4. Bigstock nie gwarantuje, że dostęp do Witryny będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.
  5. Bigstock nie udziela żadnej gwarancji na wykorzystanie lub wyniki, które mogą być uzyskane dzięki firmie Bigstock.
  6. Bigstock nie udziela żadnej gwarancji związanej z oprogramowaniem lub sprzętem używanym lub świadczonym przez firmę Bigstock. Wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub kwestie gwarancji, niezależnie od tego, czy są faktyczne czy domniemane, są bezpośrednią odpowiedzialnością producenta sprzętu lub oprogramowania.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności

  Członek potwierdza, że firma Bigstock nie ponosi odpowiedzialności wobec Członka lub osoby trzeciej za wszelkie roszczenia i/lub szkody wynikające z używania przez Członka Obrazów. Firma Bigstock nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne, w tym między innymi szkody lub utratę firmy, utratę zysków, przerwy w działalności gospodarczej, utratę informacji handlowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne, nawet jeśli firma Bigstock została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

 10. Anulowanie

  Każdy Członek może anulować swoje konto Bigstock w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez niego, powiadamiając personel wsparcia Bigstock o takim zamiarze.

  Bigstock może w każdej chwili zablokować dowolne konto członkowskie, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Konto członkowskie, do których nie logowano się przez ponad dwa lata, mogą zostać usunięte według uznania firmy Bigstock.

 11. Niedopuszczalne postępowanie

  Wszelkie działania Członków, które według uznania Bigstock ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom lub podmiotom dostęp do Bigstock lub innych usług są surowo zabronione i mogą prowadzić do usunięcia konta Członka bez wcześniejszego powiadomienia. Rejestrując konto, każdy Członek zgadza się działać w sposób racjonalny i uprzejmy we wszelkiej komunikacji z pracownikami Bigstock i innymi Członkami. Członek wyraża zgodę na powstrzymanie się od obraźliwych mowy, gróźb, zastraszania, nękania lub molestowania seksualnego pracowników i Członków Bigstock.

  W przypadku zablokowania konta użytkownika z powodu niedopuszczalnego zachowania lub nadużycia finansowego, dostęp do usług Bigstock, kont i prowizji, w stosownych przypadkach, zostanie natychmiast utracony.

 12. Różnorodność

  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostała część nie będzie naruszona i będzie obowiązywała obie strony. W zakresie, w jakim niniejsza Umowa zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ponieważ jest zbyt szeroka lub nadmiernie ograniczająca, przepis ten nie będzie unieważniony, ale ograniczony tylko do zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo i egzekwowany zgodnie z tym ograniczeniem. Strony jednoznacznie potwierdzają i zgadzają się, że niniejszy ustęp jest uzasadniony i konieczny, aby zapewnić, że intencje stron zostały przeprowadzone.

 13. Cała Umowa

  Korzystając z Witryny, użytkownicy niniejszym potwierdzają, że przeczytali niniejszą Umowę, zrozumieli ją i zgodzili się na związanie jej warunkami. Użytkownicy dodatkowo zgadzają się, że niniejsza Umowa jest kompletnym i wyłącznym oświadczeniem o zrozumieniu między użytkownikiem a firmą Bigstock. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w osobnej, podpisanej umowie, niniejsza Umowa zastępuje wszelkie propozycje lub wcześniejsze porozumienie ustne lub pisemne oraz wszelkie inne komunikaty pomiędzy użytkownikami a formą Bigstock dotyczące tematu niniejszej Umowy.

 14. Korekta umowy

  Firma Bigstock może w każdej chwili dokonać przeglądu niniejszej Umowy i taka rewizja wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Umowy na Witrynie. Użytkownicy wyrażają zgodę na dokonanie przeglądu niniejszej Umowy po otrzymaniu powiadomienia o takiej rewizji, a każde późniejsze korzystanie z Witryny będzie stanowiło zgodę na zmienione warunki. Jeśli taka rewizja jest nieakceptowalna dla użytkowników, mogą oni zakończyć członkostwo, powiadamiając Wsparcie dla członków Bigstock. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy będzie obowiązywało po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru lub powiadomienia od firmy Bigstock.

  Pytania? Skontaktuj się z obsługą klienta.

  Wejście w życie: 4 listopada 2014 r.