zavřít
snímek
Snímky

Podmínky používání pro členy

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK JE ABSOLUTNÍ PODMÍNKOU PRO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH PRODUKTŮ A SLUŽEB.

Shutterstock, Inc., podnikající pod názvem Bigstock (dále jen „Bigstock“) spravuje webové stránky www.Bigstock.com a webové stránky značek Bigstock a Bigstockphoto (např. bigstockphoto.com, bigstockphoto.de apod.) (dále jen souborně „webové stránky“). Běžní uživatelé webových stránek mohou procházet soubory snímků (dále jen „snímky“) a snímky licencovat (držitelé licencí jsou dále uváděni jako „členové“). Uživatelé včetně členů se také mohou stát přispěvateli obsahu (dále jen „přispěvatelé“). Přispěvatelé mohou na webové stránky nahrávat soubory snímků za tím účelem, aby Bigstock působil jako agent přispěvatele pro licencování práv ke snímkům členům v souladu se smlouvou společnosti Bigstock s přispěvatelem.

Registrací na webových stránkách Bigstock členové souhlasí s tím, že budou vázáni smluvními podmínkami prohlášení společnosti Bigstock o ochraně osobních údajů (které je zde touto zmínkou zahrnuto) a následujícími smluvními podmínkami podle jejich relevantnosti (dále jen „smlouva“).:

 1. Souhlas

  Členům musí být alespoň 18 let. Bigstock může požadovat doklad dostatečně potvrzující věk nebo identitu. Zaregistrováním se potvrzujete, že země vašeho trvalého pobytu je stejná jako země uvedená ve vaší fakturační adrese.

 2. Záruky a povinnosti člena

  1. Člen zaručuje, že službě Bigstock poskytl přesné, úplné a aktuální údaje. V případě, že si člen vytvoří účet ve službě Bigstock (dále jen „účet Bigstock“), souhlasí s tím, že bude příslušné údaje opravovat a aktualizovat, aby byly stále přesné a úplné. Zadání falešných osobních údajů nebo nedodržení těchto podmínek používání může vést k odebrání licencí členovi poskytnutých i ke členově ztrátě účtu Bigstock a dalších služeb nebo výhod poskytnutých službou Bigstock.
  2. Členové, kteří si vytvoří účet Bigstock, obdrží heslo. Každý člen plně zodpovídá za všechny aktivity prováděné prostřednictvím jeho účtu Bigstock. Člen souhlasí, že službu Bigstock okamžitě bude informovat o jakémkoli neoprávněném použití jeho hesla nebo účtu i o jakémkoli porušení zabezpečení, které může službu Bigstock ovlivnit.
  3. Jeden člen smí vytvořit pouze jeden účet Bigstock. Bigstock od tohoto omezení může upustit, pokud existuje naléhavý obchodní nebo organizační důvod, proč mít více než jeden účet. Další informace vám sdělí podpora.
  4. Při vytvoření účtu Bigstock můžete být požádáni, abyste si zvolili členské jméno. Členové nesmí zvolit ani používat členské jméno jiné osoby ani jméno, které porušuje ochranné známky nebo jiná vlastnická práva třetí strany, jehož používání je nebo může být nelegální, které může způsobit záměnu ohledně identity člena nebo spojení s jinými subjekty nebo které Bigstock podle vlastního uvážení považuje za vulgární nebo jiným způsobem urážlivé. Bigstock si vyhrazuje právo smazat jakékoli vulgární, nevhodné nebo urážlivé členské jméno nebo jeho smazání vyžadovat.
  5. Členové, jejich účty byly ukončeny službou Bigstock, nesmí na webové stránky přistupovat bez předchozího písemného svolení od služby Bigstock. Aktivní člen nesmí žádnému členovi s ukončeným účtem vědomě umožnit používání účtu aktivního člena.
 3. Vypršení platnosti kreditů na snímky a zásady vracení peněz

  Za nákupy kreditů na snímky nelze peníze vracet.

  PLATNOST KREDITŮ NA SNÍMKY VYPRŠÍ JEDEN ROK PO NÁKUPU.

 4. Podmínky pro předplatitele. Podmínky v této sekci platí pro držitele účtu Bigstock, kteří aktivují předplatné služby Bigstock (dále jen „předplatné“):
  1. Zaregistrováním předplatného souhlasíte, že budete vázáni smlouvou o standardním používání obsahu Bigstock, která je zahrnuta do těchto podmínek a touto zmínkou je jejich součástí.
  2. Bezplatné zkušební verze. Vaše předplatné služby Bigstock může začít bezplatnou zkušební verzí (dále jen „bezplatné zkušební období“). Pokud vaše předplatné služby Bigstock začne bezplatným zkušebním obdobím, trvá toto období po dobu uvedenou při registraci. Bigstock nemá povinnost bezplatnou zkušební verzi nabídnout. Bezplatné zkušební období se nesmí kombinovat s žádnými jinými nabídkami. K aktivaci každého předplatného (včetně bezplatné zkušební verze) musíte mít přístup k internetu a aktuální platný přijatý způsob platby uvedený při registraci (dále jen „způsob platby“). Na bezplatné zkušební období nemáte nárok, pokud: (i) jste v minulosti bezplatné zkušební období využili, (ii) jste si službu Bigstock v předchozích 12 měsících předplatili nebo (iii) váš způsob platby nebo e-mailová adresa byla v minulosti spojena s předplatným služby Bigstock. Na konci bezplatného zkušebního období Bigstock automaticky začne prostřednictvím vašeho způsobu platby účtovat poplatky za předplatné, pokud to před koncem bezplatného zkušebního období nezrušíte.
  3. Váš účet. Pokud si chcete zobrazit konkrétní podrobnosti o vašem členství, včetně stavu předplatného, měsíční ceny předplatného a konce bezplatného zkušebního období, zobrazte si údaje svého účtu, které jsou dostupné na http://www.bigstockphoto.com/account/ . Váš způsob platby může být autorizován na maximálně přibližně jedno období, jakmile aktivujete předplatné včetně bezplatného zkušebního období. V některých případech tato autorizace sníží váš dostupný zůstatek nebo úvěrový limit. Bigstock však způsob platby k účtování nepoužije, pokud své předplatné zrušíte před koncem bezplatného zkušebního období. Od služby Bigstock neobdržíte žádné oznámení o tom, že vaše bezplatné zkušební období skončilo nebo že začala placená část vašeho předplatného. POKUD PŘEDPLATNÉ ZRUŠÍTE PŘED UKONČENÍM BEZPLATNÉHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ, BIGSTOCK VÁM PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO ZPŮSOBU PLATBY NEBUDE NIC ÚČTOVAT. POKYNY KE ZRUŠENÍ NAJDETE NA http://www.bigstockphoto.com/account/. Bigstock vám bude prostřednictvím vašeho způsobu platby účtovat poplatek za předplatné pravidelně v závislosti na délce období vašeho předplatného, dokud předplatné nezrušíte. Předplatné můžete zrušit kdykoli. PLATBY PŘEDPLATNÉHO JSOU NEVRATNÉ A ZA ČÁSTEČNĚ VYUŽITÁ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO SE NEVRACÍ PENÍZE ANI NEPOSKYTUJÍ KREDITY.
  4. Bigstock pravidelně nabízí řadu členských plánů, včetně speciálních propagačních plánů, předplatných nebo členství s různými omezeními. Bigstock si vyhrazuje právo své nabízení plány členství upravit, ukončit nebo jinak pozměnit.
  5. Počet stažení snímků, který je vám v rámci předplatného dostupný, závisí pouze na zakoupeném předplatném. Za účelem této smlouvy je den definován jako období dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy zakoupíte předplatné. Měsíc je definován jako období třiceti (30) po sobě jdoucích dnů počínaje a včetně dne, kdy aktivujete své bezplatné zkušební období nebo předplatné.
  6. Zahájením předplatného výslovně souhlasíte, že je služba Bigstock oprávněna vám účtovat poplatek prostřednictvím způsobu platby, který jste zadali při registraci. Ceny a účtované částky se mohou po příslušném oznámení změnit. V těchto podmínkách používání znamená „fakturace“ naúčtování nebo odečtení částky v závislosti na vašem způsobu platby. Bigstock nemá žádnou povinnost za žádných okolností žádný poplatek za předplatné vrátit. Ovšem v případě, že se Bigstock na základě vlastního uvážení rozhodne, že máte nárok na vrácení celého nebo části poplatku za předplatné, bude takové vrácení provedeno pouze na účet platební karty původně použité k zakoupení předplatného.
 5. Partnerský program

  Účelem partnerského programu Bigstock, pokud je k dispozici, je umožnit registrovaným členům doporučovat službu Bigstock novým členům. Partnerský program Bigstock nesmí být žádným členem používán jako způsob, jak dosáhnout slevy za vlastní nákupy. Klamavé nebo podvodné použití partnerského programu Bigstock jiným způsobem, než je zde popsáno, může vést ke ztrátě služeb, provizí nebo jiných výhod účtu.

 6. Odškodnění

  Členové službu Bigstock, její funkcionáře, ředitele, zaměstnance, partnery, společníky, přidružené subjekty, společné podniky, agenty a zástupce odškodní, budou bránit a zprostí odpovědnosti v souvislosti se všemi nároky založenými na obviněních, která by v případě pravdivosti představovala porušení kterýchkoli členových záruk. Odškodnění bude platit pro všechny závazky, ztráty, škody a výdaje (včetně palmárních poplatků a nákladů), které službě Bigstock vzniknou v důsledku takového porušení. Bigstock si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výlučnou obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která jinak podléhá výše zmíněnému odškodnění, aniž by to ovlivnilo povinnosti člena týkající se odškodnění.

 7. Řízení operací

  1. Bigstock může na základě vlastního uvážení odstranit jakékoli snímky nahrané na webové stránky včetně těch, které zřejmě porušují práva duševního vlastnictví jiných subjektů.
  2. Bigstock si vyhrazuje právo, ale nepřejímá odpovědnost zamezit jednání, které Bigstock podle vlastního uvážení považuje za škodlivé vůči jednotlivým uživatelům, působící újmu komunitám, které službu Bigstock používají, nebo porušující práva služby Bigstock nebo jakékoli třetí strany.
 8. Odmítnutí odpovědnosti

  1. Bigstock výslovně odmítá jakékoli záruky nebo podmínky, ať výslovné nebo implikované, včetně mimo jiné všech implikovaných záruk nebo podmínek ohledně obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv třetích stran a těch vyplývajících z průběhu jednání nebo obchodních zvyklostí.
  2. Bigstock neposkytuje žádnou záruku ohledně jakýchkoli právních rad nebo informací týkajících se správného legálního použití jakéhokoli snímku. Členové jsou povinni se poradit s vlastními právníky, aby zjistili vhodnost snímků pro konkrétní účely. Člen souhlasí, že službu Bigstock zprošťuje odpovědnosti v případě nároků souvisejících s členovým užíváním snímků.
  3. Služba Bigstock, její poskytovatelé licencí a subdodavatelé nezaručují žádné připojení k jakémukoli síťovému připojení nebo vybavení, které služba Bigstock poskytuje (nebo nedokáže poskytnout), kompatibilitu s ním, přenos přes ně ani jeho výsledky nebo používání.
  4. Bigstock nijak nezaručuje, že přístup k webovým stránkám bude nepřerušovaný, časově přesný, zabezpečený a bezchybný.
  5. Bigstock neposkytuje žádnou záruku ohledně používání nebo výsledků, které mohou být dosaženy z používání služby Bigstock.
  6. Bigstock neposkytuje žádnou záruku týkající se jakéhokoli souvisejícího softwaru nebo hardwaru používaného nebo poskytovaného službou Bigstock. Za všechny záležitostí týkající se patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství nebo záruk, ať skutečné nebo domnělé, je přímo zodpovědný výrobce daného hardwarového nebo softwarového produktu.
 9. Omezení odpovědnosti

  Člen potvrzuje, že služba Bigstock nebude vůči členovi ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli nároky nebo škody vyplývající z členova používání snímků. Služba Bigstock nebude vůči členovi odpovědná za žádné nepřímé, náhodné, mimořádné ani následné škody, včetně například škod nebo obchodní ztráty, ušlého zisku, přerušení provozu, ztráty obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční ztráty, i když byla služba Bigstock na možnost takových škody upozorněna.

 10. Ukončení

  Každý člen může svůj účet Bigstock kdykoli odůvodněně i bez důvodu ukončit informováním pracovníků podpory služby Bigstock, že si tak přeje.

  Bigstock může kterýkoli členský účet kdykoli a z libovolného důvodu i bezdůvodně ukončit. Členské účty, ke kterým nikdo nepřistoupí (nepřihlásí se) déle než dva roky, mohou být dle uvážení služby Bigstock považovány za ukončené.

 11. Nepřípustné jednání

  Jakékoli jednání ze strany členů, které dle uvážení služby Bigstock omezuje jiné osoby či subjekty při používání služby Bigstock nebo jiné služby nebo jim ho znemožňuje, je přísně zakázáno a může mít za následek ukončení členova účtu bez dalšího upozornění. Registrací účtu každý člen souhlasí, že bude při komunikaci se zaměstnanci služby Bigstock a ostatními členy jednat rozumně a zdvořile. Člen souhlasí, že se nebude dopouštět slovního urážení, hrozeb, zastrašování, obtěžování ani sexuálního obtěžování zaměstnanců a členů služby Bigstock.

  V případě ukončení členského účtu kvůli nepřípustného jednání nebo podvodu, bude okamžitě ukončen přístup ke službám, účtům a provizím Bigstock.

 12. Oddělitelnost

  Pokud bude rozhodnuto, že jakékoli ustanovení této smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím její zbytek ovlivněn a bude kteroukoli ze stran vymahatelný. V případě, že jakékoli ujednání této smlouvy bude prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, protože je příliš obecné nebo příliš omezující, neztratí takové ustanovení platnost, ale bude omezeno pouze do rozsahu vyžadovaného platnými zákony a v takto omezeném rozsahu vymáháno. Strany výslovně potvrzují a souhlasí, že je tento odstavec opodstatněný a nezbytný k zaručení toho, aby byl záměr stran realizován.

 13. Celá smlouva

  Používáním webových stránek uživatelé potvrzují, že si tuto smlouvu přečetli, rozumí jí a souhlasí, že budou vázáni jejími smluvními podmínkami. Uživatelé dále souhlasí, že je tato smlouva úplným a výhradním vyjádřením dohody mezi uživatelem a službou Bigstock. Pokud nebude písemně nebo v samostatné podepsané smlouvě odsouhlaseno jinak, nahrazuje tato smlouva všechny návrhy nebo předchozí smlouvy, jak ústní, tak písemné, a veškerou ostatní komunikaci mezi uživateli a službou Bigstock týkající se předmětu této smlouvy.

 14. Úprava smlouvy

  Služba Bigstock může tuto smlouvu kdykoli upravit a taková úprava vstoupí v platnost ihned při zveřejnění upravené smlouvy na webových stránkách. Uživatelé souhlasí, že tuto smlouvu po oznámení takové úpravy zkontrolují, a jakékoli další používání webových stránek bude představovat souhlas s upravenou verzí podmínek. Pokud je jakákoli taková úprava pro uživatele nepřijatelná, mohou své členství ukončit oznámením podpoře pro členy služby Bigstock. Výpověď služby nabude platnosti v okamžiku potvrzení přijetí nebo oznámení od služby Bigstock.

  Dotazy? Kontaktujte zákaznický servis.

  Účinné od 4. listopadu 2014