sluiten
afbeelding
Afbeeldingen

Servicevoorwaarden voor Leden

GELIEVE DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN TE LEZEN. U DIENT DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OM DEZE WEBSITE EN DE BIJBEHORENDE PRODUCT EN SERVICES TE KUNNEN GEBRUIKEN.

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock ('Bigstock') onderhoudt de website www.Bigstock.com en de merkensites van Bigstock en Bigstockphoto (bijv. bigstockphoto.com, bigstockphoto.de, etc.) (gezamenlijk, de 'Site'). Gelegenheidsgebruikers van de Site kunnen naar afbeeldingen (de 'Afbeelding(en)') browsen en licenties kopen voor de Afbeeldingen (licentiehouders worden hierna 'Leden' genoemd). Gebruikers, inclusief Leden, kunnen ook bijdragers van content worden (‘Bijdragers‘). Bijdragers mogen afbeeldingsbestanden uploaden naar de Site om Bigstock als de agent van Bijdrager te laten optreden voor het verlenen van licenties voor de afbeeldingsrechten aan Leden, in overeenstemming met de voorwaarden van de Bigstock-overeenkomst voor Bijdragers.

Door zich te registreren voor Bigstock, verklaren Leden zich akkoord met de algemene voorwaarden van de Privacyverklaring van Bigstock (die hier middels deze verwijzing onderdeel van wordt) en de volgende algemene voorwaarden, al naar gelang het geval (de 'Overeenkomst'):

 1. Instemming

  Leden moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Bigstock kan u verplichten een leeftijds- of identiteitsbewijs te laten zien. Met uw registratie bevestigt u dat het land waar u woont hetzelfde is als het land van uw factuuradres.

 2. Garanties voor en verantwoordelijkheden van leden

  1. Lid garandeert dat hij of zij Bigstock van nauwkeurige, volledige en actuele lidgegevens heeft voorzien. Mocht het Lid een account bij Bigstock hebben gemaakt (een 'Bigstock-account'), gaat Lid ermee akkoord de gegevens te corrigeren en bij te werken om de nauwkeurigheid en volledigheid te allen tijde te waarborgen. Het invoeren van valse gegevens, of het niet voldoen aan deze Servicevoorwaarden, kan leiden tot het intrekken van de aan het Lid verleende licentie(s) en tot het verlies van zijn of haar Bigstock-account, en eventuele andere services en privileges geleverd door Bigstock.
  2. Leden die een Bigstock-account maken, ontvangen een wachtwoord. Elk Lid is volledig verantwoordelijk voor enige en alle activiteiten uitgevoerd met zijn of haar Bigstock-account. Lid stemt ermee in Bigstock direct op de hoogte te brengen van eventueel ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account van Lid of een andere inbreuk op de beveiliging die invloed kan hebben op Bigstock.
  3. Een individueel Lid mag slechts één Bigstock-account maken. Bigstock kan van deze beperking afzien als er een dringende zakelijke of organisationele reden is om meer dan één account te hebben. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie.
  4. Bij het maken van een Bigstock-account kunt u worden gevraagd een Lidnaam te kiezen. Leden mogen geen Lidnaam selecteren of gebruiken van een andere persoon of een naam selecteren of gebruiken die het handelsmerk of ander eigendomsrecht van enige derde partij schendt, die verboden is of kan zijn om te gebruiken, die tot verwarring kan leiden omtrent de identiteit van de persoon of associaties met andere rechtspersonen, of die door Bigstock geheel naar eigen goeddunken wordt beschouwd als vulgair of op andere wijze kwetsend. Bigstock behoudt zich het recht voor vulgaire, ongepaste of kwetsende Lidnamen te verwijderen of u ertoe te verplichten dergelijke Lidnamen te verwijderen.
  5. Leden van wie de accounts zijn beëindigd door Bigstock hebben geen toegang tot de Site zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bigstock. Een actief Lid mag niet willens en wetens een Lid van wie het account beëindigd is, een actieve account laten gebruiken.
 3. Verval van tegoedpunten voor afbeeldingen en het restitutiebeleid

  Aankopen van tegoedpunten voor afbeeldingen zijn niet-restitueerbaar.

  TEGOEDPUNTEN VOOR AFBEELDINGEN VERLOPEN 1 JAAR NA DE AANKOOPDATUM.

 4. Voorwaarden voor Abonnees. De voorwaarden in dit gedeelte zijn van toepassing op houders van Bigstock-accounts die een Bigstock-abonnement (“Abonnement”) activeren:
  1. Door u voor een Abonnement te registreren, verklaart u akkoord te gaan met de Standaardovereenkomst voor contentgebruik van Bigstock die in dit document is geïntegreerd en daar middels deze verwijzing onderdeel van is.
  2. Proefperioden. Uw Bigstock-abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode (‘Gratis proefperiode‘). Als uw Bigstock-abonnement met een Gratis proefperiode begint, duurt een dergelijke Gratis proefperiode zo lang als de tijdens de aanmelding vermelde periode. Bigstock is niet verplicht een Gratis proefperiode aan te bieden. Een Gratis proefperiode hoeft niet met eventuele andere aanbiedingen gecombineerd te zijn. U moet internettoegang hebben en een actuele, geldige en geaccepteerde betaalmethode, zoals aangegeven tijdens de aanmelding (‘Betaalmethode‘) om een Abonnement (inclusief een Gratis proefperiode) te kunnen activeren. U komt niet in aanmerking voor een Gratis proefperiode als: (i) u al eerder van een Gratis proefperiode gebruikt hebt gemaakt; (ii) u binnen de twaalf (12) voorafgaande maanden al een abonnement bij Bigstock had; of (iii) als uw Betaalmethode of e-mailadres al eerder aan een Bigstock-abonnement was gekoppeld. Aan het eind van de Gratis proefperiode begint Bigstock automatisch met de facturering van uw Betaalmethode voor de Abonnementskosten, tenzij u annuleert voor het eind van de Gratis proefperiode.
  3. Uw account. De specifieke details van uw abonnement, waaronder uw Abonnementsstatus, maandelijkse Abonnementsprijs en de einddatum van uw Gratis proefperiode, vindt u bij uw accountgegevens op http://www.bigstockphoto.com/account/. Uw Betaalmethode kan voor ongeveer één servicetermijn geautoriseerd zijn zodra u een Abonnement activeert, inclusief een Gratis proefperiode. In bepaalde gevallen wordt door deze autorisatie uw beschikbare saldo of kredietlimiet minder; Bigstock schrijft echter geen bedragen af van de Betaalmethode tenzij u uw Abonnement niet voor het eind van de Gratis proefperiode annuleert. U ontvangt geen kennisgeving van Bigstock wanneer uw Gratis proefperiode is afgelopen of wanneer het betaalde gedeelte van uw Abonnement is begonnen. ALS U VOOR HET EIND VAN UW GRATIS PROEFPERIODE ANNULEERT, ZAL BIGSTOCK UW BETAALMETHODE NIET DEBITEREN. OP http://www.bigstockphoto.com/account/ VINDT U INSTRUCTIES OVER HOE U KUNT ANNULEREN. Bigstock brengt uw Betaalmethode periodiek een bedrag voor uw Abonnementskosten in rekening, afhankelijk van de lengte van uw Abonnementstermijn, totdat u annuleert. U kunt uw Abonnement op elk gewenst moment annuleren. ABONNEMENTSBETALINGEN ZIJN NIET-RESTITUEERBAAR EN ER WORDEN GEEN TERUGGAVEN OF TEGOEDPUNTEN VERSTREKT VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE ABONNEMENTSPERIODEN.
  4. Bigstock biedt regelmatig verschillende lidmaatschapsabonnementen aan, waaronder speciale promotionele abonnementen, abonnementen of lidmaatschappen met verschillende beperkingen. Bigstock behoudt zich het recht voor de aangeboden lidmaatschapsabonnementen te wijzigen, te beëindigen of op welke manier dan ook aan te passen.
  5. Het aantal Afbeeldingen dat u voor een Abonnement kunt downloaden, wordt bepaald door het Abonnement dat u aanschaft. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt met één dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat u uw Abonnement aanschaft. Een maand wordt gedefinieerd als dertig (30) opeenvolgende dagen, beginnend op en inclusief de datum dat u uw Gratis proefperiode of Abonnement activeert.
  6. Door uw Abonnement te starten, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Bigstock toestemming heeft u Abonnementskosten in rekening te brengen via de door u tijdens de registratie verstrekte Betaalmethode. Houd er rekening mee dat prijzen en kosten met vooraankondiging gewijzigd kunnen worden. Zoals gebruikt in deze Servicevoorwaarden, wordt met 'facturering' het afschrijven van een bedrag van uw Betaalmethode bedoeld. Bigstock heeft onder welke omstandigheden dan ook geen enkele verplichting om enige Abonnementskosten terug te betalen. Als Bigstock geheel naar eigen goeddunken bepaalt dat u recht hebt op een vergoeding van uw volledige of een deel van uw Abonnementskosten, dan wordt een dergelijke vergoeding alleen uitbetaald op de creditcardaccount die oorspronkelijk door u is gebruikt om uw Abonnement aan te schaffen.
 5. Partnerprogramma

  Wanneer het beschikbaar is, is het Bigstock-partnerprogramma bedoeld Leden nieuwe leden naar Bigstock te verwijzen. Het Bigstock-partnerprogramma mag niet worden gebruikt door enig Lid als een methode om korting te krijgen voor zijn of haar eigen aankopen. Onjuiste weergaven of frauduleus gebruik van het Bigstock-partnerprogramma, anders dan die hierin worden beschreven, kunnen leiden tot het verlies van services, commissies of andere accountprivileges.

 6. Schadeloosstelling

  Leden zullen Bigstock en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, partners, joint ventures, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle claims die voortvloeien uit beschuldigingen die, indien ze op waarheid berusten, tot een schending zouden leiden van garanties van Lid. De vrijwaring is van toepassing op enige en alle schadevergoedingen, verliezen, schades, kosten (inclusief advocaatkosten) opgelopen door Bigstock ten gevolge van een dergelijke schending of schendingen. Bigstock behoudt voor eigen rekening het recht tot de exclusieve verdediging en controle over enige zaak die op enig andere wijze met de voorgaande vrijwaring te maken heeft, zonder dat dit de vrijwaringsverplichtingen van het Lid beïnvloedt.

 7. Beheer van operaties

  1. Bigstock kan geheel naar eigen goeddunken Afbeeldingen verwijderen die zijn geüpload naar de Site, inclusief Afbeeldingen die de intellectuele eigendomsrechten van andere rechtspersonen lijken te schenden.
  2. Bigstock behoudt zich het recht voor, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid om, gedrag te beperken dat Bigstock geheel naar eigen goeddunken acht schadelijk te zijn voor individuele gebruikers, voor de community‘s die Bigstock gebruiken, of in strijd zijn met rechten van Bigstock of enig andere derde partij.
 8. Vrijwaringen

  1. Bigstock wijst alle garanties en bepalingen van welke soort dan ook nadrukkelijk af, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, zonder beperking stilzwijgende garanties of bepalingen van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet-schenden van rechten van derden ten gevolge van een behandelingswijze of handelsgebruik.
  2. Bigstock biedt geen garantie met betrekking tot enig juridisch advies of informatie inzake het juiste legitieme gebruik van enige Afbeelding. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van hun eigen advocaten om de geschiktheid van Afbeeldingen voor bepaalde doeleinden te bepalen. Lid gaat ermee akkoord Bigstock schadeloos te stellen inzake claims die voortvloeien uit het gebruik van Afbeeldingen door het Lid.
  3. Bigstock, zijn licentiegevers en toeleveranciers geven geen garanties voor de compatibiliteit met, transmissie over, voor het resultaat of het gebruik van, enige netwerkverbinding of faciliteiten die via Bigstock worden geleverd (of verzuimd te worden geleverd).
  4. Bigstock garandeert niet dat de toegang tot de Site altijd ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutloos zal verlopen.
  5. Bigstock geeft de gebruiker geen garanties omtrent de resultaten die kunnen worden behaald met het gebruik van Bigstock.
  6. Bigstock geeft geen garanties met betrekking tot enige gerelateerde software of hardware die door Bigstock wordt gebruikt of aangeboden. Alle problemen met betrekking tot patenten, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of garanties, werkelijk of vermeend, zijn de directe verantwoordelijkheid van de fabrikant van genoemd hardware- of softwareproduct.
 9. Beperkte aansprakelijkheid

  Lid erkent dat Bigstock niet aansprakelijk is jegens Lid of enige derde partij voor enige claims en/of schade voortvloeiend uit het gebruik van Afbeeldingen door Lid. Bigstock is niet aansprakelijk jegens Lid voor enige indirecte-, incidentele-, bijzondere- of vervolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, gemiste zakelijke kansen, winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsgegevens of enige andere financiële schade, zelfs als Bigstock op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schades kunnen optreden.

 10. Beëindiging

  Elk Lid mag zijn of haar Bigstock-account te allen tijde beëindigen met of zonder reden door de ondersteuningsmedewerkers van Bigstock van zijn of haar voornemen op de hoogte te stellen.

  Bigstock kan een Lid-account te allen tijde, om elke reden of zonder reden beëindigen. Lid-accounts waarop langer dan twee jaar niet wordt ingelogd, worden naar goeddunken van Bigstock beschouwd als beëindigd.

 11. Ontoelaatbaar gedrag

  Om het even welk gedrag van Leden dat er naar het oordeel van Bigstock voor zorgt dat een andere persoon of entiteit Bigstock of een andere service niet of niet ten volle kan gebruiken of er geen plezier aan beleeft, is strikt verboden en kan resulteren in de beëindiging van een Lid-account zonder verder bericht. Door zich te registeren voor een account, gaat elk Lid ermee akkoord zich in alle communicatie met Bigstock-medewerkers en andere Leden redelijk en hoffelijk te gedragen. Lid gaat ermee akkoord zich te onthouden van beledigend taalgebruik, bedreigingen, intimidatie of seksuele intimidatie richting Bigstock-werknemers en Leden.

  Mocht het gebeuren dat het account van het Lid wordt beëindigd naar aanleiding van ontoelaatbaar gedrag of fraude, wordt de toegang tot Bigstock-services, accounts en commissies, voor zover van toepassing, met onmiddellijke ingang opgeschort.

 12. Scheidbaarheid

  Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen, die onverminderd afdwingbaar blijven door beide partijen. Voor zoverre enige bepaling van deze Overeenkomst wordt beoordeeld als ongeldig of onafdwingbaar omdat deze te breed of te beperkend is, wordt die bepaling niet ongeldig verklaard, maar in plaats daarvan beperkt in zoverre vereist door de toepasselijke wet en afgedwongen met inachtneming van die beperking. De partijen gaan er nadrukkelijk mee akkoord dat deze paragraaf redelijk en noodzakelijk is om te waarborgen dat de intentie van de partijen ten uitvoer wordt gebracht.

 13. Volledige overeenkomst

  Door de Site te gebruiken, gaan gebruikers ermee akkoord dat ze deze Overeenkomst hebben gelezen, begrijpen en dat ze verklaren akkoord te gaan met de algemene voorwaarden in de Overeenkomst. Gebruikers gaan er verder mee akkoord dat deze Overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring vormt voor de verstandhouding tussen de gebruiker en Bigstock. Tenzij anderszins schriftelijk of via een afzonderlijke ondertekende overeenkomst overeengekomen, vervangt deze Overeenkomst enige voorgestelde of voorafgaande, mondelinge of schriftelijke overeenkomst, en enige andere communicatie tussen gebruikers en Bigstock in verband met de inhoud van deze Overeenkomst.

 14. Revisie overeenkomst

  Bigstock mag deze Overeenkomst te allen tijde reviseren en een dergelijke revisie treedt met onmiddellijke ingang in werking nadat de gereviseerde Overeenkomst op de Site is geplaatst. Gebruikers gaan ermee akkoord deze Overeenkomst na kennisgeving van een dergelijke revisie te controleren. Al het daaropvolgende gebruik van de Site vindt plaats conform de gewijzigde voorwaarden. Als enige revisie als onacceptabel wordt beschouwd door gebruikers, kunnen ze hun lidmaatschap opzeggen door de ledenondersteuning van Bigstock een bericht te sturen. De opzegging treedt in werking zodra bevestiging of bericht van Bigstock is ontvangen.

  Vragen? Neem contact op met de klantenservice.

  Ingangsdatum: 4 november 2014