ปิด
ภาพ
ภาพ

เงื่อนไขการใช้บริการสมาชิก

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ถึงการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการของเว็บไซต์นี้

Shutterstock, Inc d/b/a Bigstock (“Bigstock”) เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ www.Bigstock.com รวมถึงเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ Bigstock และ Bigstockphoto (เช่น bigstockphoto.com, bigstockphoto.de เป็นต้น) (โดยรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) ผู้ใช้เว็บไซต์แบบครั้งคราวอาจเรียกดูไฟล์ภาพ (“ภาพ”) และให้สิทธิ์ใช้งานภาพ (ต่อจากนี้เรียกผู้ได้รับสิทธิ์ว่า “สมาชิก”) ผู้ใช้รวมถึงสมาชิกอาจกลายเป็นช่างภาพของเนื้อหา (“ช่างภาพ”) ได้เช่นกัน ช่างภาพอาจอัปโหลดไฟล์ภาพไปยังเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ Bigstock ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของช่างภาพในการให้สิทธิ์ภาพแก่สมาชิก ซึ่งดำเนินตามเงื่อนไขของข้อตกลงช่างภาพ Bigstock

การลงทะเบียนกับ Bigstock หมายความว่าสมาชิกยอมรับที่จะมีภาระผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Bigstock (ซึ่งได้อ้างอิงรวมอยู่ในที่นี้) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ตามความเหมาะสม (“ข้อตกลง”):

 1. การยินยอม

  สมาชิกต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี Bigstock อาจขอให้คุณส่งเอกสารเพื่อยืนยันอายุหรืออัตลักษณ์ของตัวคุณ โดยการลงทะเบียน เท่ากับว่าคุณรับรองว่าประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นสถานที่เดียวกันกับที่อยู่ที่ส่งบิลของคุณ

 2. การรับประกันและความรับผิดชอบของสมาชิก

  1. สมาชิกรับรองว่าตนเองได้ให้ข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน โดยสมบูรณ์และถูกต้องแก่ Bigstock ในกรณีที่สมาชิกสร้างบัญชีกับ Bigstock (“บัญชี Bigstock”) สมาชิกยินยอมที่จะแก้ไขและอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดเวลา การป้อนข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อาจเป็นผลให้มีการเพิกถอนสิทธิ์ใช้งานที่ได้มอบให้แก่สมาชิก รวมถึงอาจทำให้สมาชิกต้องสูญเสียบัญชี Bigstock ของตนเอง รวมถึงการบริการอื่นใด หรือสิทธิพิเศษที่ Bigstock ได้มอบให้
  2. สมาชิกที่สร้างบัญชี Bigstock จะได้รับรหัสผ่าน สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดต่อกิจกรรมใดๆ และทุกกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านบัญชี Bigstock ของตนเอง สมาชิกยินยอมที่จะแจ้งให้ Bigstock ทราบทันทีเมื่อพบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการคุกคามความปลอดภัยอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อ Bigstock
  3. สมาชิกรายบุคคลอาจสร้างบัญชี Bigstock ได้เพียงบัญชีเดียว ข้อจำกัดอาจถือเป็นโมฆะโดย Bigstock หากมีเหตุผลสำคัญด้านธุรกิจหรือด้านองค์กรที่ต้องมีมากกว่าหนึ่งบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  4. ในขณะสร้างบัญชี Bigstock คุณอาจได้รับการร้องขอให้เลือกชื่อสมาชิก สมาชิกอาจไม่เลือก หรือใช้ชื่อสมาชิกของบุคคลอื่น หรือชื่อที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่ง หรืออาจผิดกฎหมายที่จะใช้ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความสับสนเนื่องจากอัตลักษณ์ของบุคคล หรือองค์กรที่มีเอกลักษณ์อื่น หรือที่ Bigstock ลงความเห็นจากดุลยพินิจของตนว่ามีความหยาบคายหรือก้าวร้าว Bigstock สงวนสิทธิ์ที่จะลบชื่อสมาชิกที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม หรือก้าวร้าว หรือจำเป็นต้องลบชื่อนั้นออก
  5. สมาชิกที่ถูก Bigstock ยกเลิกบัญชีอาจไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซตได้หากไม่ได้แสดงการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ Bigstock สมาชิกที่บัญชียังมีผลใช้งานได้ต้องไม่อนุญาตให้สมาชิกใดๆ ที่ถูกบอกเลิกบัญชีใช้บัญชีของสมาชิกที่บัญชียังมีผลใช้งานได้
 3. การหมดอายุเครดิตภาพและนโยบายการขอคืนเงิน

  เครดิตภาพที่สั่งซื้อไม่อาจขอคืนเงินได้

  เครดิตภาพจะหมดอายุในหนึ่งปีนับจากวันสั่งซื้อ

 4. เงื่อนไขผู้สมัครสมาชิก เงื่อนไขในส่วนนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าของบัญชี Bigstock ที่เปิดใช้งานการสมัครสมาชิก Bigstock (“การสมัครสมาชิก”)
  1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกถือว่าคุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันกับข้อตกลงการใช้เนื้อหามาตรฐานของ Bigstock ซึ่งการอ้างอิงนี้ถูกรวมอยู่ในที่นี้และถือเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้
  2. ทดลองใช้ฟรี การสมัครสมาชิก Bigstock ของคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี (“ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี”) หากการสมัครสมาชิก Bigstock ของคุณเริ่มต้นด้วยระยะเวลาทดลองใช้ฟรี ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ขณะลงทะเบียน Bigstock ไม่มีภาระผูกพันต่อข้อเสนอการทดลองใช้ฟรี ช่วงระยะทดลองใช้ฟรีอาจไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนออื่น คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและต้องมีวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับและใช้งานได้ปัจจุบันตามที่ได้ระบุไว้ในขณะลงทะเบียน (“วิธีการชำระเงิน”) เพื่อเปิดใช้งานการสมัครสมาชิกใดๆ (รวมถึงการทดลองใช้ฟรี) คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับช่วงทดลองใช้ฟรี หาก: (i) คุณเคยใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีมาก่อน (ii) เคยสมัครสมาชิกกับ Bigstock ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หรือ (iii) เคยผูกวิธีการชำระเงินหรือที่อยู่อีเมลของคุณกับการสมัครสมาชิก Bigstock มาก่อน ในช่วงท้ายของช่วงทดลองใช้ฟรี Bigstock จะเริ่มต้นวางบิลค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกไปยังวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณได้ยกเลิกการใช้งานก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี
  3. บัญชีของคุณ หากต้องการดูรายละเอียดการเป็นสมาชิกของคุณที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสถานะการสมัครสมาชิกของคุณ ราคาการสมัครสมาชิกรายเดือน และวันสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลบัญชีของคุณได้ที่ http://www.bigstockphoto.com/account/ วิธีการชำระเงินของคุณอาจได้รับอนุญาตสูงสุดที่หนึ่งเงื่อนไขการใช้บริการโดยประมาณ ทันทีที่คุณเปิดใช้งานการสมัครสมาชิก รวมถึงช่วงทดลองใช้ฟรี ในบางตัวอย่าง การอนุญาตนี้จะลดยอดคงเหลือหรือจำกัดเครดิตที่คุณมี อย่างไรก็ตาม Bigstock จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ไปยังวิธีการชำระเงิน เว้นแต่คุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณก่อนที่่ช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจาก Bigstock เมื่อช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณสิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการชำระเงินค่าการสมัครสมาชิกของคุณบางส่วนเกิดขึ้น หากคุณยกเลิกก่อนที่ช่วงทดลองใช้ฟรีจะสิ้นสุดลง Bigstock จะไม่คิดค่าธรรมเนียมไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ สำหรับคำแนะนำการยกเลิก โปรดดูที่ http://www.bigstockphoto.com/account/ Bigstock จะยังเรียกเก็บเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกไปยังวิธีการชำระเงินของคุณเมื่อครบกำหนดรอบต่อไปจนกว่าคุณจะยกเลิก โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของเงื่อนไขการสมัครสมาชิกของคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา การชำระเงินค่าการสมัครสมาชิกไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการสมัครสมาชิกที่ใช้ไปบางส่วน
  4. ในบางครั้งบางคราว Bigstock อาจมอบข้อเสนอแผนสมาชิกต่างๆ รวมถึงแผนโปรโมชั่นพิเศษ การสมัครสมาชิกหรือสมาชิกที่มีข้อจำกัดที่ต่างกันไป Bigstock สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือปรับปรุงแผนสมาชิกของเราที่ได้นำเสนอไว้
  5. จำนวนภาพที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อสมัครสมาชิกจะพิจารณาจากการสมัครสมาชิกที่คุณซื้อ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คำจำกัดความของคำว่าหนึ่งวันหมายถึง รอบเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง โดยเริ่มต้นเมื่อคุณซื้อการสมัครสมาชิกของคุณ คำจำกัดความของคำว่าหนึ่งเดือนหมายถึง สามสิบ (30) วันต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นเมื่อและรวมถึงวันที่ที่คุณเปิดใช้งานช่วงทดลองใช้ฟรีหรือการสมัครสมาชิกของคุณ
  6. การเริ่มต้นใช้การสมัครสมาชิกของคุณถือว่า คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะให้อนุญาต Bigstock คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกของคุณไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณได้แจ้งไว้ในระหว่างการลงทะเบียน โปรดทราบว่าราคาและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการแจ้งให้ทราบ ตามที่ใช้ในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ “วางบิล” จะหมายถึงค่าธรรมเนียมหรือเดบิต ตามที่เหมาะสม โดยที่จะเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ Bigstock จะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใดๆ ภายใต้เหตุการณ์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Bigstock ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ในการของคืนเงินของทั้งหมดหรือบางส่วนของการสมัครสมาชิก การคืนเงินดังกล่าวจะกระทำผ่านทางบัญชีบัตรเครดิตที่คุณใช้ในขณะสั่งซื้อการสมัครสมาชิกของคุณเท่านั้น
 5. โปรแกรมแนะนำสมาชิก

  โปรแกรมแนะนำสมาชิกของ Bigstock มีจุดประสงค์เพื่ออนุญาตให้สมาชิกที่ลงทะเบียนอ้างถึงสมาชิกใหม่ไปที่ Bigstock โปรแกรมแนะนำสมาชิกของ Bigstock อาจไม่ได้ถูกใช้โดยสมาชิกใดๆ เนื่องจากผู้ใช้ได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ การแถลงข้อความเป็นเท็จหรือการใช้โปรแกรมแนะนำสมาชิกของ Bigstock ในทางฉ้อโกงนอกเหนือไปจากที่ได้อธิบายไว้ที่นี้อาจส่งผลให้ต้องสูญเสียการบริการ ค่าคอมมิชชันหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบัญชี

 6. การชดใช้ค่าเสียหาย

  สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและรับผิดชอบความเสียหายจากทุกการเรียกร้องสิทธิ์หรือใดๆ แก่ Bigstock เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน คู่ค้า องค์กร บริษัทในเครือ หุ้นส่วน นายหน้า และตัวแทนโดยอ้างอิงตามข้อกล่าวหา ซึ่งหากเป็นจริง จะถือเป็นการฝ่าฝืนการรับประกันของสมาชิกใดๆ จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทุกหนี้สิน การสูญหาย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของนักกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นกับ Bigstock อันเนื่องจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนดังกล่าว Bigstock สงวนสิทธิ์ต่อค่าใช้จ่ายของตน ที่จะโต้แย้งและจัดการกับเหตุการณ์ใดๆ แต่เพียงผู้เดียวโดยขึ้นอยู่กับการชดใช้ค่าเสียหายก่อนหน้า โดยไม่มีผลต่อข้อผูกมัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 7. การควบคุมการดำเนินการ

  1. โดยถือเป็นดุลยพินิจของ Bigstock แต่เพียงผู้เดียวที่อาจลบภาพที่อัปโหลดใดๆ ไปยังเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงการล่วงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  2. Bigstock สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการดำเนินการ แต่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่ Bigstock ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รายบุคคล สร้างความเสียหายแก่ชุมชนที่ใช้ Bigstock หรือละเมิดสิทธิ์ Bigstock หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ
 8. ข้อสงวนสิทธิ์

  1. Bigstock ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อทุกการรับประกันและข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าจะโดยการแสดงอย่างชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่บอกเป็นนัย หรือข้อตกลงของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ การไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม และปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการจัดการหรือการใช้งานทางการค้า
  2. Bigstock จะไม่รับประกันอันเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย หรือข้อมูลที่ได้จากการใช้ภาพใดๆ ที่ผิดกฎหมาย สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรึกษานักกฎหมายของตนเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาพเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ สมาชิกยินยอมที่จะรับผิดชอบความเสียหายให้กับ Bigstock จากการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพของสมาชิก
  3. Bigstock ผู้ให้สิทธิ์ และผู้รับเหมารายย่อยไม่รับประกันการเชื่อมต่อใดๆ การใช้ด้วยกันได้ การส่งผ่าน ผลลัพธ์หรือการใช้งาน การเชื่อมต่อเครือข่ายใดๆ หรือที่สถานประกอบการที่จัดหา (หรือไม่อาจจัดหาได้) ผ่าน Bigstock
  4. Bigstock ไม่รับประกันว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ตามเวลาจริง ปลอดภัยหรือจะไม่มีข้อผิดพลาด
  5. Bigstock ไม่รับประกันต่อการใช้งาน หรือผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้งาน Bigstock
  6. Bigstock ไม่รับประกันต่อซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้หรือจัดหาให้โดย Bigstock สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือการออกใบรับประกันใดๆ ไม่ว่าเป็นไปตามจริงหรือได้รับการกล่าวหา ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว
 9. การจำกัดความรับผิดชอบ

  สมาชิกรับทราบว่า Bigstock จะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาพของสมาชิก Bigstock จะไม่รับผิดต่อสมาชิกสำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษหรือที่เกิดตามมา รวมถึงโดยไม่จำกัดความเสียหายหรือการสูญเสียธุรกิจ เสียผลกำไร ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก สูญเสียข้อมูลด้านธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ถึงแม้ว่า Bigstock จะได้รับคำแนะนำถึงโอกาสความเป็นไปได้ถึงความเสียหายดังกล่าว

 10. การยกเลิกสัญญา

  สมาชิกใดๆ อาจยกเลิกบัญชี Bigstock ของตนได้ตลอดเวลาโดยหรือโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ ทั้งนี้ให้แจ้งเตือนไปยังพนักงานฝ่ายสนับสนุนของ Bigstock ถึงความประสงค์ของสมาชิกที่ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าว

  Bigstock อาจยกเลิกบัญชีสมาชิกใดๆ ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใดๆ บัญชีสมาชิกที่ไม่ได้มีการเข้าใช้งาน (เข้าสู่ระบบ) เกินกว่าสองปีอาจได้รับการพิจารณาให้ยกเลิกโดยถือเป็นดุลยพินิจของ Bigstock

 11. การดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต

  การกระทำใดๆ ของสมาชิก ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Shutterstock ที่ไปจำกัดหรือขัดขวางบุคคลหรือองค์กรอื่นใดไม่ให้เข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการอื่นๆ ถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การลงทะเบียนบัญชีถือว่า สมาชิกแต่ละรายยินยอมที่จะปฏิบัติตามอย่างมีเหตุผลและอ่อนน้อมในทุกการสื่อสารกับพนักงานและสมาชิกอื่นของ Bigstock สมาชิกตกลงที่จะงดเว้นถ้อยคำอันก้าวร้าว คุกคาม ข่มขู่ ก่อกวนหรือคุกคามทางเพศต่อพนักงานและสมาชิกของ Bigstock

  ในกรณีที่บัญชีของสมาชิกถูกยกเลิกอันเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฉ้อโกง ผู้ใช้จะเสียสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ Bigstock บัญชี และคอมมิชชันหากมี โดยทันที

 12. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

  หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่อาจบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบและจะสามารถบังคับใช้ได้โดยบุคคลอื่น ขอบเขตข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่อาจบังคับใช้ได้เนื่องจากข้อกำหนดกว้างเกินไปหรือเข้มงวดมากเกินไป ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ถือเป็นโมฆะแต่ให้จำกัดเฉพาะขอบเขตที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ตามที่ได้จำกัดไว้ คู่สัญญารับทราบและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าข้อความนี้สมเหตุสมผล และจำเป็นต้องให้ความมั่นใจว่าเจตนามุ่งหมายของคู่สัญญาจะได้รับการดำเนินการ

 13. ข้อตกลงที่สมบูรณ์

  การใช้เว็บไซต์ถือว่า ผู้ใช้รับทราบว่าตนเองได้อ่าน เข้าใจในข้อตกลงนี้ และยินยอมที่จะมีภาระผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังเห็นชอบว่าข้อตกลงนี้เป็นถ้อยแถลงถึงความเข้าใจระหว่างผู้ใช้และ Bigstock ที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์ เว้นแต่มีการเห็นชอบให้จัดทำข้อตกลงที่มีการลงลายมือชื่อแยกต่างหาก ข้อตกลงนี้ใช้แทนข้อเสนอหรือข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารอื่นระหว่างผู้ใช้และ Bigstock ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อตกลงนี้

 14. การแก้ไขปรับปรุงข้อตกลง

  Bigstock อาจปรับปรุงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา และการปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศข้อตกลงที่ปรับปรุงนี้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงที่จะทบทวนข้อตกลงนี้เมื่อมีการแจ้งเตือนถึงการปรับปรุงดังกล่าว และการใช้เว็บไซต์ต่อไปใดๆ จะมีข้อตกลงต่อเงื่อนไขตามที่ปรับแก้ หากผู้ใช้ไม่อาจยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวได้ ผู้ใช้อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนโดยการแจ้งไปยังฝ่ายสนับสนุนสมาชิกของ Bigstock การแจ้งเตือนถึงการยกเลิกจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งคืนใบเสร็จหรือมีการแจ้งเตือนจาก Bigstock

  หากมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

  มีผลบังคับใช้วันที่ 4 พฤศจิกายน 2014